Vedtekter

Vedtekter for foreningen Solidaritet med befolkningen i Afghanistan

Kapittel 1. Generelt og formål

§ 1. Navn og definisjon

Foreningens navn er «Solidaritet med befolkningen i Afghanistan». I disse vedtektene brukes det forkortelsen «foreningen» istedenfor det fulle navnet.

§ 2. Aktivitets type og omfang

Aktivitetstype: som en demokratisk, formell og transparent organisasjon, er alle aktiviteter i denne foreningen basert på fredelige virkemidler. Foreningen vil nå sine mål gjennom lobbyvirksomhet med det internasjonale samfunnet og innflytelsesrike institusjoner, samt å ta i bruk sosiale medier og nyhetskanaler.

Aktivitetsomfang: Foreningens aktiviteter iverksettes i henhold til effektivitetsprinsippet og dermed avgrenses ikke til et spesifikt geografisk område. Foreningen samarbeider med andre organisasjoner og institusjoner for å nå sine mål.

§ 3. Formål

Slik som navnet tilsier anser foreningen det som sin medmenneskelige plikt å bistå befolkningen i Afghanistan i den nåværende kritiske situasjonen, og å få deres stemmer hørt. Foreningen motsetter seg ethvert autoritært, fanatisk og menneskerettighetskrenkende regime i Afghanistan. Foreningens aktiviteter er basert på følgende to områder:

 1. Foreningen skal arbeide for at Norge og det internasjonale samfunnet ikke anerkjenner Taliban-regimet som Afghanistans legitime myndighet.
 2. Gi moralsk og politisk støtte til legitime frigjøringsbevegelser i Afghanistan.

Kapittel 2. Medlemskap

§ 4. Medlemskapsbetingelser

Medlemskap i denne foreningen er åpent for alle over 16 års alderen, og meldes skriftlig til Media- og kommunikasjonsansvarlig. Medlemskapet er gyldig etter Media- og kommunikasjonsansvarliges godkjenning og innbetalt medlemskontingent.

§ 5. Medlemskontingent

Medlemskontingenten er foreningens viktigste inntektskilde og fastsettes ved årsmøtet. Medlemskontingenten er kr 50 per måned for ungdom opp til 20 år, og kr 100 for de som er over 20 år gammel.

Medlemskontingent betales på månedligbasis til foreningens bankkonto. Manglende betaling av medlemskontingenten i tre påfølgende måneder medfører til suspensjon av medlemskap og bortfall av retten til å stemme i foreningens avgjørelser. Ved manglende oppgjør av foregående medlemskontingent eller gjentatte forsinkelser i løpet av samme år blir medlemskapet tilbakekalt. Økonomiansvarlig skal ha tilsyn til innbetalingen av medlemskontingenten og rapporterer månedlig til sentralstyret.

§ 6. Rettigheter

Ved innmelding til foreningen har alle medlemmer tale- og forslagsrett. Etter å ha betalt medlemskontingent og vært medlem i 60 dager får vedkommende stemmerett og kan nominere seg til forskjellige verv i foreningen.

§ 7. Medlemmenes plikter

 1. Respektere og adlyde tillitsvalgtes instrukser, såfremt de er i samsvar med disse vedtektene.
 2. Vise høy integritet og ikke forsømme foreningens eiendeler. Overtredelse vil føre til rettslig reaksjon.
 3. Ikke representere foreningen før innhentet tillatelse fra Sentralstyret.

§ 8 Eksklusjon

Sentralstyret kan ekskludere et medlem som forsettlig handler eller uttaler seg slik at det skader foreningens omdømme og troverdighet. Et eksklusjonsvedtak krever at sentralstyrets begrunnelse for forsettlighet utelukker enhver rimelig tvil og at absolutt flertallet av sentralstyret stemmer for vedtaket. Slike vedtak rapporteres til årsmøte.

Kapittel 3. Årsmøte og Ekstraordinærtårsmøte

§ 9. Årsmøte

Som høyeste myndighet i foreningen avholdes årsmøtet hvert år i løpet av mars måned. Sentralstyret fastsetter tid og sted og sender innkalling til alle medlemmer 45 dager før årsmøtet. Saker og forslag som skal behandles må sendes til sentralstyret senest 30 dager i forveien. Sentralstyret sender saksliste og dokumenter til alle medlemmer 10 dager før møtet.

§ 10. Deltakere

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer. På årsmøtet har kun følgende deltakere stemmerett:

 1. Sentralstyrets medlemmer
 2. Lokallagenes styremedlemmer
 3. En representant for hvert ekstra tiende medlem fra lokallaget

Under årsmøtet har ingen flere enn én stemme, og møtet vedtaksføres med det antall stemmeberettigede som møter. Med mindre annet er bestemt i disse vedtektene, fattes et vedtak med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer anses som ikke avgitte. Sentralstyret kan invitere ikke-medlemmer til årsmøtet med gjestestatus. Gjestene har kun talerett på årsmøtet, detaljer og varigheten av deres tale bestemmes av sentralstyret i samsvar med § 9.

§ 11. Saker som behandles av årsmøtet

Dagsorden:

 1. Valg av møteleder, referent, og protokollunderskrivere
 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og dagsorden
 3. Gjennomgang av medlemskaps- og eksklusjonsrapport
 4. Fastsettelse av medlemskontingent for påfølgende år
 5. Behandling av årsmelding fra forrige periode
 6. Behandling av regnskap fra forrige periode
 7. Gjennomgang av Tilsyn- og valgkomiteens rapport om sentralstyrets prestasjon og fremdrift av aktiviteter
 8. Behandling av innkomne forslag
 9. Behandling av landsstyrets forslag til arbeidsprogram og budsjett for kommende år
 10. Valg av sentralstyremedlemmer og deres vara
 11. Valg av Tilsyn- og valgkomitémedlemmer

I tillegg til punktene over kan Sentralstyret, i samsvar med § 9, føye til andre saker på dagsorden. Møteleder, referenter og protokollunderskrivere innstilles av Tilsyn- og valgkomiteen og velges av årsmøtet. Møteleder- og referentenes medlemskap i foreningen er ikke et vilkår, de som velges må være erfarne personer og ikke sitte i sentralstyret eller Tilsyn- og valgkomiteen. På årsmøtet har ingen av deltakerne privilegert sitteplass, bortsett fra møtelederen og Tilsyn- og valgkomiteen.

§ 12. Valg

Dersom det er flere enn én kandidat for et verv, skjer avstemningen skriftlig. Hvis ingen av kandidatene får mer enn 50 prosent av stemmene i første runde, vil de to kandidatene som har fått flest stemmer møte hverandre i en ny runde. Kandidaten som får flest stemme i runde to inntar vervet.

§ 13. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes etter anmodning fra absolutt flertall av sentralstyret – eller på forslag fra en tredel av foreningens medlemmer. Møteinnkalling og vedtak skjer som for ordinære årsmøter og i samsvar med § 9, 10 og 11. Ekstraordinært årsmøte er vedtaksdyktig når minst halvparten av medlemmene er representert.

Kapittel 4. Sentralstyre

§ 14. Sentralstyre

Sentralstyret er institusjonens øverste beslutningstakende organ mellom årsmøtene. Styret består av 5 personer; leder, nestleder, økonomiansvarlig, kommunikasjons- og medieansvarlig og et styremedlem. Det avholdes valg for alle verv i sentralstyret under årsmøtet. Beslutninger i Sentralstyret tas ved alminnelig flertall med unntak av § 8 og § 13. Medlemmer av sentralstyret og Tilsyn- og valgkomite, og deres vara kan ikke være fra samme familie.

§ 15. Fratredelse

Dersom et sentralstyremedlem fratrer fra sitt verv før perioden er over, eller ikke kan fortsette, tiltrer varamedlemmet inntil årsmøtet. Ved avgang fra et verv, enten det er ved fratredelse eller at en annen blir valgt i samme verv, plikter personen å overføre foreningens eiendeler umiddelbart til sin etterfølger og må samarbeide med etterfølgeren i minst 60 dager.

§ 16. Sentralstyrets plikter og ansvar

 1. Sentralstyret er ansvarlig for gjennomføring og oppfølging av årsmøtets vedtak som gjelder iverksettelse av vedtektene, arbeidsprogram og budsjett. Sentralstyret kan også planlegge og gjennomføre andre aktiviteter i løpet av året, forutsatt at de ikke hindrer årsmøtets vedtak.
 2. Sentralstyremedlemmer er ansvarlige for gjennomføring av egne oppgaver og kan ikke ta avgjørelser i hverandres anliggender og svarer kun for sitt ansvarsområde.
 3. Sentralstyret møter minst en gang i måneden. Kommunikasjon- og medieansvarlig sender agenda og møtetid til Sentralstyremedlemmer senest 36 timer før møtet.
 4. Sentralstyrets vedtak skal gjøres tilgjengelig for medlemmene fortløpende.

§ 17. Sentralstyreleders plikter og ansvar

 1. Ha tilsyn over all virksomhet og vervene i foreningen, med unntak av Tilsyn- og valgkomiteen.
 2. Informere sentralstyret og lokallagene om fremdriften av aktiviteter, utfordringer og nødvendig innsats for å finne løsninger.
 3. Lede sentralstyremøter, godkjenne og signere viktige dokumenter, inkludert økonomirelaterte dokumenter.
 4. Representere foreningen overfor myndighetene, organisasjoner og media.

§ 18. Nestleders plikter og ansvar

 1. Samarbeide og bistå andre sentralstyremedlemmer for bedre utførelse av deres oppgaver.
 2. Representere foreningen i samtykke med sentralstyreleder.
 3. Utføre sentralstyreleders oppgaver ved hans/hennes fravær eller fratredelse fra vervet.

§ 19. Økonomiansvarligs plikter og ansvar

 1. Utarbeide kortsiktig og langsiktig budsjett.
 2. Utarbeide og fremlegge økonomirapport i hvert kvartal.
 3. Skrive under på foreningens finansrelaterte dokumenter.
 4. Kreve inn- og følge opp medlemskontingenten.
 5. Utarbeide søknader om tilskudd fra myndighetene og offisielle organisasjoner og følge dem opp.
 6. Foreslå kostnadsreduserende- og inntektsøkende tiltak til sentralstyret.

§ 20. Media- og kommunikasjonsansvarliges plikter og ansvar

 1. Invitere til møter og begivenheter, og skrive rapport.
 2. Ansvarlig for foreningens publikasjoner på sosiale medier og kontakt med media.
 3. Oppdatere medlemslisten i samarbeid med økonomiansvarlig.

§ 21. Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget består av sentralstyreleder, nestleder og økonomiansvarlig. Arbeidsutvalget er ansvarlig for å arrangere årsmøtene og forberede dokumenter til Sentralstyret. Utvalget vil også fatte andre hastevedtak i saker som ikke er av politisk- eller prinsipiell karakter. Slike vedtak fremlegges sentralstyret og begrunnes.

Beslutninger i arbeidsutvalget fattes enstemmig, hvis enstemmighet ikke oppnås fremlegges saken til Sentralstyret.

Kapitel 5. Diverse bestemmelser

§ 22. Budsjett og økonomirapport

Foreningens budsjett blir finansiert gjennom medlemskontingent, gaver fra medlemmene, inntektsbringende aktiviteter for å dekke spesielle prosjekter, bistand fra statlige institusjoner og offisielle organisasjoner. Økonomirapporten forberedes på en allmenforståelig måte, sendes til alle medlemmer i henhold til § 9 og presenteres under årsmøtet. Alle medlemmer kan søke om innsyn i foreningens økonomirapport. En slik søknad må begrunnes skriftlig og inneholde dato og underskrift. Sentralstyret tilgjengelig gjør den siste økonomirapporten innen sju virkedager.

§ 23. Lokallag

Lokallagene opprettes i kommuner og fylker som har minst 10 medlemmer. Lokallagene arrangerer egne årsmøter i henhold til kapittel 3 og velger sine styre lokalt. Et lokallag består av leder, nestleder og økonomiansvarlig som har ansvar for lokallagets oppgaver og aktiviteter. Lokallagene skal holde sine årsmøter minst 45 dager før foreningens årsmøte.

§ 24. Tilsyn- og valgkomité

Tilsyn- og valgkomiteen velges av årsmøtet og består av 3 personer; en komitéleder og to medlemmer. Denne komiteen gjennomfører kontinuerlig tilsyn med alle aktiviteter i foreningen, sender tilsynsrapporten og kandidatlisten til alle medlemmer i henhold til § 9 og presenterer rapporten på årsmøtet. Tilsyn- og valgkomiteen oversender også forslagsdetaljer til kandidatene 10 dager før årsmøtet og fremlegger forslagene på årsmøtet. Tilsyn- og valgkomitéen skal sørge for at kvalifiserte kandidater fra begge kjønn er nominert ved alle valg, men det skal legges vekt på kandidatenes kompetanse og erfaring.

§ 25. Oppløsning

Forslag om foreningens oppløsning skal vedtas hvis to påfølgende ordinære og ekstraordinære årsmøter med minst tre måneders mellomrom vedtar det. Et slikt vedtak fattes dersom minst to tredeler av foreningens medlemmer støtter oppløsningsforslaget i begge møter. Ved oppløsning vil foreningens eiendeler bli donert til Afghanistankomiteen i Norge.

§ 26. Vedtektsendringer

Forslag om vedtektsendringer skal i samsvar med § 9 sendes sentralstyret senest 30 dager før årsmøtet. Forslag som støttest av to tredeler av tilstedeværende stemmeberettigede vedtas. Vedtektsendringer trer i kraft etter årsmøtet.

Det er kun den norske utgaven av foreningens vedtekter som er den offisielle og komplette.